Categories Deprem Raporu Nedir ?

Deprem Raporu Nedir

Deprem raporu nedir ?

Deprem raporu ; deprem risk analizi, sağlamlık raporu , çürük raporu , apartman çürük raporu , bina testi , karot numunesi , deprem testi , deprem raporu , risk  tespiti , karot testi , deprem risk tespiti , riskli yapı tespiti , deprem kontrolü ,bina sağlamlık raporu ,performans analizi ,teknik rapor ,bina raporu ,apartman çürük raporu, bina risk tespiti ,depreme dayanıklılık testi ,bina deprem testi , bina risk analizi gibi isimler alabilmektedir. Bu isimler ile anlatılmaya çalışılan deprem risk analizi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığında ilgili kurum ve kuruluşlara verilebilir .

Deprem Dayanıklılık Raporunu; İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Siteniz, Poliklinik, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Tüm Eğitim Yapıları, Okullar, Yurt, Üniversiteler, Sağlık Yapıları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Eski Eser Tarihi Eser Binalar, Her Çeşit Amaçla kullanılan binaların Tüm Belediyelerde, Tüm Resmi Kurumlarda, Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde geçerli Bilgi Amaçlı veya İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı, Binada Oturulabilir İzni için kullanabilirsiniz.

Deprem Raporu Nasıl Alınır

Deprem raporunu vatandaştan belediye  gibi kurumlar zaman zaman talep edebilmektedir. İş yeri açma çalıstırma ruhsatı almak amaçlı başvurulan kurumlarda deprem raporu , deprem performasn analizi talep edebilmektedir. Firmamız bu belgeleri vermeye yetkili kuruluş olup vermiş olduğumuz belgeler ülkenin her kurumunda geçerliliğini korumaktadır.

Malikler herhangi bir kurum isteği olmadan kendi kararları ile başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu yapılan testler resmi veya bilgi vermek amaçlı olabilir. Burada önemli konu şudur ki bilgi amaçlı testlerde binanıza yıkım kararı kesinlikle gelmeyecektir.

Deprem raporu hazırlanırken ilk aşama olarak maliklerin başvurusu gereklidir. Başvuru kabül edeildikten sonra ekibimiz size randevü verecektir . Sonraki aşamada saha ekibi teknisyen ve mühendislerimiz binanızdan numune alma işlemi , sıyırma işlemi , röntgenleme işlemi , rölöve işlemi ,test çekiç deneyi işlemi , etriye aralıklarını ölçme , statik projesini alma,zemin etüdü işlemi gibi işlemleri yapacaktır. Bu alınan numuneler ve yapılan işlemler labaratuvar ortamında teste tabi tutulup ve değerlendirilecektir. Binanızın analizi yapıldıktan sonra sonuçlar yetkili birimlere ve maliklere teslim edilmektedir .Bu aşamadan sonra eğer başvurunuz resmi ise resmi süreç başlamış oacakır.

Sizde onaylı labaratuvarımız ve lisanslı kuruluşumuzda hizmet almak için bizim ile iletişime geçebilirisiniz.

 

Categories Kentsel Dönüşüm Merak Edilenler Nelerdir ?

Kentsel Dönüşümde Merak Edilenler

Kentsel Dönüşüm Hakkında Merak Edilenler

Kentsel Dönüşümde Merak Edilenler

Kentsel Dönüşüm Hakkında Merak Edilenler

1-)6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN’UN TEMEL AMACI NEDİR?

Kanun, afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla çıkarılmıştır. Afetler neticesinde bir daha can kaybı yaşanmaması ve şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

 

2-)BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE OLMAYAN BİNALAR VEYA ESKİ BİNALAR, KANUNDAN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Ülke genelinde bütün binalar 6306 sayılı Kanun kapsamındadır. Binanın bulunduğu yere, yaşına, deprem bölgesine bakılmaksızın, “riskli” olarak tespit edilen bütün binalar kanun hükümlerinden faydalanacaktır.

3-)RİSK TESPİTİ YAPTIRMAK ZORUNLU MU?
Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizde pek çok binanın; mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından teknik gerekliliklere uygun olmadığı, özellikle beton kalitesinin çok düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı belirlenmiştir. Bu yüzden, konutunda güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır.

 

4-)BİNANIN RİSK TESPİTİNİ YAPTIRABİLMEK İÇİN MALİKLERİN 2/3 ÇOĞUNLUĞU GEREKLİ MİDİR?

Binanın risk tespitini yaptırmak için maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur. Risk tespiti için maliklerden birinin müracaatı yeterlidir.

 

5-)RİSK TESPİTİ YAPTIRMAK İSTEYEN BİR MALİKE DİĞER MALİKLERİN ENGEL OLMASI HALİNDE NE YAPILACAK?

Riskli binaların tespitini, tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

6-)RİSKLİ BİNA ÜZERİNDE İPOTEK VAR İSE BİNA YIKTIRILABİLİR Mİ VE İPOTEĞİN DURUMU NE OLUR?

Kanun’a göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmeyecektir.

7-)RİSKLİ BİNANIN YIKILMASINDAN SONRA MALİKLER NASIL ANLAŞACAK?

Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazların malikleri tarafından değerlendirilmesi esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilecektir.

 

8-)KANUNDA GEÇEN 2/3 ÇOĞUNLUK MALİKLERİN SAYISININ 2/3 ÇOĞUNLUĞU MUDUR?

Kanunun geçen 2/3 çoğunluk, malik sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur.

 

9-)2/3’LİK ÇOĞUNLUK İLE ALINAN KARARA KATILMAYANLARIN HİSSELERİ NE OLACAK?

2/3’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak. Paydaşlara satış olmaz ise, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir.

10-)KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIM VE DESTEKLER NELERDİR? Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde %4 faiz desteği sağlanacaktır. Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.

 

11-)KİRA VEYA FAİZ DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir.

 

12-)KİRA VEYA FAİZ DESTEĞİNDEN FAYDALANMANIN ŞARTI NEDİR?

Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

 

13-)KİRA VEYA FAİZ DESTEĞİ ALMAK İÇİN MALİKLERİN 2/3 ÇOĞUNLUK İLE ANLAŞMASI ŞART MIDIR?

Kira yardımı almak veya faiz desteğinden yararlanmak için maliklerin kendi aralarında anlaşma yapması şartı bulunmamaktadır.

 

14-)MALİKLER KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAK?

Riskli binadaki malikler;

 • Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi,
 • Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Riskli bina tespit raporu inceleme formu,
 • Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuracaktır.

15-)KİRACILAR KANUN HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Kanun kapsamında kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılabilir. Kiracıların konut satın almak istemeleri halinde Bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan alınacak kredilere faiz desteği verilebilecektir.

 

16-)KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİPLERİ KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAK?

Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi üzerine kayıtlı su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalardan birisi veya riskli binada oturduğunu gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 • Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuracaktır.

 

17-)KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLARAK İŞYERİ İŞLETENLER KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAK?

Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak işyeri işletenler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası,
 • İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası, ile İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuracaktır.

 

18-)MALİKLER İÇİN KAÇ AY VE NE KADAR KİRA YARDIMI YAPILACAK?

Malikler için 2013 yılında ödenecek kira yardımı miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İl Nüfusu Kira Miktarı

300.000’e kadar 455,00 TL

 

300.000 – 500.000 arası 515,00 TL

 

500.000 – 750.000 arası 575,00 TL

 

750.000 – 2.000.000 arası 635,00 TL

 

2.000.000 – 4.000.000 arası 690,00 TL

 

4.000.000’dan fazla 735,00 TL

Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecektir. Kira yardımının süresi azami 18 aydır.

 

19-)KİRACILARA KAÇ AY VE NE KADAR KİRA YARDIMI YAPILACAK?

Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılır. Kiracılara 2013 yılında defaten ödenecek kira yardımı miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İl Nüfusu Kira Miktarı

300.000’e kadar 910,00 TL

300.000 – 500.000 arası 1.030,00 TL

500.000 – 750.000 arası 1.150,00 TL

750.000 – 2.000.000 arası 1.270,00 TL

2.000.000 – 4.000.000 arası 1.380,00 TL

4.000.000’dan fazla 1.470,00 TL

20-)BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ HİSSELİ OLAN MALİKLER KONUT KREDİSİ VEYA KİRA YARDIMI TALEBİNDE BULUNABİLİRLER Mİ?

Evet, bulunabilirler, ancak kredi veya kira yardımından hisseleri oranında faydalanırlar.

 

21-)6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE KULLANDIRILACAK KREDİLER SADECE BANKALARDAN MI TEMİN EDİLİR? KATILIM BANKALARINDAN DA FON KULLANILABİLİR Mİ?

6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin; Kararda geçen “Banka” ifadesi Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım bankalarını, “Faiz” ibareleri de katılım bankaları tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında sağlanacak fonlar için kâr payını ifade eder.

 

22-)RİSKLİ BİNADAKİ MALİKLER AYNI BANKADAN KREDİ KULLANMAK ZORUNDA MI?

Riskli binadaki maliklerin hepsinin aynı bankadan kredi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Malikler kredi için bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan istediklerine başvurabilirler.

 

23-)FAİZ DESTEĞİ KREDİ BİTİMİNE KADAR DEVAM EDECEK Mİ?

Faiz desteği, kredi süresince devam edecektir. Ancak, hak sahipleri tarafından geri ödemesi yapılmayan krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulacaktır.

 

24-)KONUT İÇİN BANKALARDAN NE KADAR VE KAÇ YIL VADELİ KREDİ KULLANILABİLİR?

Bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL kredi kullanılabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli olarak gerçekleşecektir

 

25-)İŞYERİ İÇİN BANKALARDAN NE KADAR VE KAÇ YIL VADELİ KREDİ KULLANILABİLİR?

Bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL kredi kullanılabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 7 yıl vadeli olarak gerçekleşecektir

26-)BİRDEN FAZLA KONUTU VEYA İŞYERİ OLANLAR NE KADAR KREDİ KULLANABİLİR?

Birden fazla konutu veya işyeri olanlar adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500.000 TL’yi geçemez.

 

27-)RİSKLİ KONUTU YIKTIKTAN SONRA YENİ KONUTU KENDİ İMKANLARI İLE YAPMAK İSTEYENLER İÇİN KREDİ DIŞINDA BAŞKA KOLAYLIKLAR VAR MI?

6306 sayılı Kanun uyarınca, yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftır. Ayrıca kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralardan da banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmaz

 

Riskli alan ilan edilen yerlerdeki yapılar için tek tek riskli yapı tespiti yapılmasına gerek yoktur.

 

29-)RİSKLİ ALAN İÇERİSİNDE KALAN RİSKSİZ BİNALARIN DURUMU NE OLACAK?

Riskli alanda risksiz bina bulunması hâlinde, bu binalar uygulama dışı tutulabilecektir. Böyle bir durumda, risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edilebilecek, ifraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması hâlinde binanın hâlihazır durumu korunabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından gerekmesi hâlinde, risksiz binalar, malikleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yıkılabilecektir.
30-)RİSKLİ ALANDA KİRA YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

Riskli alandaki malikler, kiracılar veya sınırlı ayni hak sahipleri kira yardımı için, riskli alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya yetkilendirilen İdareye başvuru yapacaktır. Bu alanlarda yapılacak kira yardımı bedeli proje bazında belirlenecektir.

 

kıbrıs gece hayatı
korsan taksi
korsan taksi
turkuaz korsan taksi
korsan taksi
korsan taksi
beylikdüzü korsan taksi
WeCreativez WhatsApp Support
Müşteri destek ekibimiz sorularınızı yanıtlamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz!
👋 Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?